SENSEI JOHN SHORTT 6TH DAN
John shortt has been training in jujitsu for 31 years he run Manchester jujitsu for a number of years he has shown people the art of jujitsu for many years to hundreds of students.

Sensei Chris Wilson 3rd Dan JuJitsu BrownBelt Kobudo
Sensei Peter Wilson 3rd Dan JuJitsu BrownBelt Kobudo
Sensei Peter Hargreaves 2nd Dan JuJitsu YellowBelt Kobudo
Sensei John Sabin and Sensei Mark Lyth 1st Dan JuJitsu
Manchester JuJitsu club